Status Evenemang

När något förändras i framtiden, kan du ändra status för ditt evenemang här.

Status Event

When something may change in the future, you can change the status of your event here.

Ytterligare kommentarer - Frågor

Eventuella kommentarer eller frågor, låt oss veta. 

Men du kan också lämna här din extra information om dina öppettider, extra nyckelord och adress-information.

Additional Remarks - Questions

Any remarks or questions, let us know.

And you can leave here also extra information regarding your openings times, extra keywords and address info.

Adress

Tre alternativ för att fylla adressen:

 1. Tryck på ikonen för att hämta din adress;
 2. Ange koordinater manuellt;
 3. Skriv er fullständig adress.
 • Alternativ 1: är endast tillämpligt när du är på den relevanta platsen;
 • Alternativ 2, när du använder det här alternativet, skriver du också hela adressen i rutan: “gata – nummer – stad – postnummer”;
 • Alternativ 3, när adressen inte identifieras på kartan?

Se till att du har fyllt i alla fält i formuläret.

Skriv den kompletta adressen: “gata – nummer – stad – postnummer” i adress-fältet och tryck längst ner på “förhandsgranskningsknappen”. När du ser hela adressen i förhandsgranskningen är allt ok.

Om du inte ser adressen, skriv bara staden i adressfältet och skriv den kompletta adressen längst ner på detta formulär i fältet “Ytterligare kommentarer – frågor.

Address

Three options to fill the address:

 1. Push the icon to retrieve the address;
 2. Enter coordinates manually;
 3. Write the full address yourselves.
 • Option 1: is only applicable when you are at the relevant location;
 • Option 2, when you use this option, write also the full address in the box: “street – number – city – zip-code”;
 • Option 3, when the address isn’t recognized in the map? 

Make sure you have filled all the fields in the form.

Write the complete address: “street – number – city – zip-code” in the address-field and press at the bottom at the “preview button”.  When you see the full address in the preview, everything is ok.

When you don’t see the complete address, write only the city in the address-field and write the complete address in the field at the bottom “Additional Remarks – Questions“.

Nyckelord

Nyckelordet nämns inte i listan?

Lämna dem i fältet nedan “Ytterligare kommentarer – Frågor“.

Keyword

Keyword isn’t mentioned in the list?

Leave them in the field at the bottom “Additional Remarks – Questions“.

Öppettider säsong

När du bara öppnas under en viss period av året, har vi två tids-perioder, sommar- och vintersäsong.

Om du har extra information eller kommentarer, lämna dem i fältet nedan “Ytterligare kommentarer – Frågor“.

Opening times season

When you are only opened during a certain period of the year, we have two options, summer- and winterseason.

When you have extra info or remarks, leave them in the field at the bottom “Additional Remarks – Questions“.

Galerie Bilder

Maximal bilder: 20
Maximal uppladdnings-storlek total: 2500kb

Gallery Photos

Maximum photos: 20
Maximum total upload file-size: 2500kb

Omslagsbild

Rekommenderad storlek: 1920x1080px
Maximal uppladdnings-storlek: 350kb

Cover Photo

Recommended size: 1920x1080px
Maximal file-size: 350kb

Keep in touch

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.